Telefon
WhatsApp
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 100 İş Müfettiş Yardımcısı Alacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCISI GİRİŞ SINAV İLANI

Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Çalışma Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav ile genel idare hizmetleri sınıfına dahil 8'inci kadro dereceli 25 (yirmi beş) çalışma uzman yardımcısı alımı yapılacaktır.

Giriş Sınavına Katılma Şartları

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yun dışındaki yükseköğretim kurulularından mezun olmak.

3- ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

4- 2023 yılının ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

5- Askerlik çağına gelmiş adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1- Yurt dışındaki öğrenim kurumlarmdan mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği.

2- Özgeçmiş.

Başvuru Tarihi ve Yeri

1- Adaylar başvurularını 09/01/2023 - 03/02/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariverkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir,

2- Başvuru için gerekli koşullar, istenilen belgeler ve sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurulai) ve Kariyer Kapısı platformunda (https://kariverkapisi.cbiko.gov.tr/) ilk başvuru tarihi itibarıyla yer alacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvuru Sonuçlarının Duyurulması

2021 veya 2022 lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, her bir grup için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak atama yapılacak kontenjan sayısının 2 katı aday (son sıradaki adayla aynı puam alanlar dahil) sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile sözlü sınavın yeri ve tarihleri Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyiirular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Sınavın Şekli

1- Sınav sözlü olarak yapılacaktır.

2- Sözlü sınavda adaylar;

a) Aşağıda sınav konuları başlığı altında belirtilen konulara ilişkin bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

 

 

e) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

e) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

konularından 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sınav Konuları

Adayların mezun olduğu bölüm itibarıyla teknik ve mühendislik konuları ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Kanun kapsamında yayımlanan ikincil mevzuat.

 

 

Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması

1- Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz (100) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması gerekir.

2- Sözlü sınavda alınacak puan adayların nihai başarı puanı olacaktır. Adayların sözlü sınav puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

3- Sınav komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle her bir grup için atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday tespit edilecektir.

 

5- Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak, asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecektir.

Diğer Hususlar

I- Bakanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında adaylar tarafından beyan edilen hususlarda adaylardan belge talep edebilecektir.

2- Sınav ile ilgili Bakanlık resmi internet sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) Kariyer Kapısı İşe Alım platformunda (https://kariverkapisi.cbiko.gov.tr) yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

4- Adaylar tabloda belirtilen gruplardan yalnızca 1 (bir) tanesine başvuruda bulunabileceklerdir.

5- Adayların, başvuru esnasında beyan ettikleri bilgi ve belgelerin asıllarmı, Bakanlık tarafından talep edilmesi durumunda ibraz etmeleri gerekmektedir. Belgelerini ibraz edemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIM İLANI

 

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler