Telefon
WhatsApp
Dışişleri Bakanlığı 14 bin 332 TL net ücretle 20 Uzman Yardımcısı alacak

DIŞİŞLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

I.    GENEL BİLGİLER
(1)    Dışişleri Uzman Yardımcıları, Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde sayılan görevleri çerçevesinde, Dışişleri Bakanlığı’nın Merkez Teşkilatı birimlerinde görevlendirilecek yurt dışı tayine tabi olmayan kariyer memurlarıdır.
(2)    Dışişleri Uzman Yardımcılarının görev tanımları ile mesleğe ilişkin diğer hususlar https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=32691&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5 internet adresindeki Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde kayıtlıdır.
(3)    Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Dışişleri Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 20’dir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 8 ve 9 uncu derece kadrolara yapılabilecektir.
(4)    Sınavın yazılı aşaması, 25 Şubat 2023 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
(5)    Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliğinde yer almaktadır.

II.    SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
(1)    Sınava başvurabilmek için;
a)    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b)    01.01.2023 itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar),
c)    Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin aşağıdaki tabloda kategoriler itibariyle belirtilen bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olmak,
d)    2021. 2022 ve 2023 yıllarında İngilizce veya (Kategori IV için) Fransızca dillerinde YDS/e-YDS’den asgari (B) düzeyinde ya da puan eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından 2021,2022 veya 2023 yıllarında alınan puanlara ilişkin sonuç belgesi ibraz etmek, (Bahsekonu yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesinin sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları değerlendirmeye alınacaktır.)
e)    2022 veya 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının aşağıdaki tabloda farklı bölümler itibariyle belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak gerekmektedir (Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir).
(2)    Dışişleri Uzman Yardımcılığı Sınavı altı farklı kategori itibariyle yapılacak olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, mezuniyet grupları, gerekli KPSS puan türü, asgari KPSS puanı, atama yapılabilecek kontenjan ve yazılı sınava kabul edilecek aday sayısını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır. 

Kategori

Mezuniyet Grupları

KPSS Puan Türü

Asgari KPSS Puanı

Asgari Yabancı Dil Puanı

Atama Yapılabilecek Kontenjan

Yazılı

Sınava

Kabul Edilecek

Aday Sayısı

Uzman

Yardımcılığı - I (İdari ve Mali İşler)

İktisat İşletme Maliye Finans Muhasebe

14,

24,

19, 44

80

İngilizce = 80

5

100

Uzman

Yardımcılığı - II (Hukuki İşler)

Hukuk

4

80

İngilizce = 80

2

40

Uzman

Yardımcılığı - III (Bilişim ve Bilgi Teknolojileri)

Bilgisayar mühendisliği, Elektrik-elektronik mühendisliği, Matematik/Matematik mühendisliği, Elektronik ve/veya Haberleşme mühendisliği, Bilişim/iletişim sistemleri mühendisliği, Yazılım mühendisliği, Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği

2

80

İngilizce = 80

5

100

Uzman

Yardımcılığı - IV (Diplomatik Arşiv ve Dokümantasyon)

Tarih,

Bilgi ve belge yönetimi, Kütüphanecilik, Arşivcilik, Dokümantasyon ve enformasyon, Türk dili ve edebiyatı

3

80

İngilizce/Fransızca=80

2

40

Uzman

Yardımcılığı - V (Personel İşleri / İnsan Kaynakları Konuları)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi

29

80

İngilizce = 80

5

100

Uzman

Yardımcılığı - VI (İş Geliştirme, Ölçme- Değerlendirme)

Endüstri Mühendisliği

2

80

İngilizce = 80

1

20

 

TOPLAM

 

20

400

 

(3)    Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asıl adayın isimleri ilan edilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere Kurul tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.
(4)    Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde KPSS puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari KPSS ve YDS puanına sahip olmak sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
(5)    Adaylar, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Dışişleri Uzman Yardımcılığı giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir.
(6)    Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Kariyer Kapısı platformu ve Bakanlığın http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.

III.    GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI
Giriş sınavı başvuruları 9 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2023 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet üzerinden “Dışişleri Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

IV.    SINAVIN AŞAMALARI
(1)    Yazılı Sınav
a)    Yazılı sınav, “Uzman Yardımcılığı I”, “Uzman Yardımcılığı II”, “Uzman Yardımcılığı III” “Uzman Yardımcılığı V” ve “Uzman Yardımcılığı VI” kategorilerinden sınava katılacak adaylar için aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:
-    Alan ve kategori bilgisi ile bağlantılı bir konuda yazılacak Türkçe kompozisyon,
-    Mezuniyet grupları itibariyle farklılaştırılmış Türkçe metinlerin İngilizceye çevrilmesi.
b)Yazılı sınav, “Uzman Yardımcılığı IV” kategorisinden sınava katılacak adaylar için aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır:
-    Eski Türkçe/Osmanlıca bir metnin Türkçeye çevrilmesi,
-    Mezuniyet grubuyla bağlantılı Türkçe bir metnin adayın beyan ettiği yabancı dile çevrilmesi.
c)    Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.
d)    Yazılı sınav aşamasının sonuçları Kariyer Kapısı platformunda ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.
(2)    Sözlü Sınav
a)    Sözlü sınav, adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi; bir konuyu kavrayıp özetleme becerisi, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir. 
b)    Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
c)    Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı platformu ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

V. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
a)    Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf
b)    Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:
>    Mevcut görünümü yansıtan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
>    Lisans diploması / Mezuniyet Belgesi (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)
>    Transkript (Yurtiçindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme ve hukuk fakültelerinden ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümler ile bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az % 80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan adaylar için)
>    (Varsa) lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)
>    (Varsa) Sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan YDS/e-YDS puanlarına eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç belgesi
c)    Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.
d)    İstenilen belgelerin başvuru süresi içinde sisteme yüklenmesinden, kişisel bilgilerin doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan, diğer bir ifadeyle başvuru işleminin hatasız ve eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen hususlara uygun olmayan ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
e)    Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.
f)    İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)
Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara
E-posta: sinav@mfa.gov.tr
Tel: (0 312) 292 10 00
Saygıyla duyurulur.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler