Telefon
WhatsApp
Erciyes Üniversitesi 45 sözleşmeli personel alacak
300 X 250 Reklam Alanı

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca Lisans mezunlan için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı. Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

A. GENEL ŞARTLAR

1, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48/A maddesinde belirtilen şartlan taşımak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.

 

5, K1IK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

7, 2022 yılı KI'SS (B) grubu sınavma girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun puan türüne uygun olması gerekmektedir.

8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler, "hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

 

10. Çalıştırılacak birime göre 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan Tehlikeli/Az tehlikeli ve çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.

11. Açık ve Kapalı alanlarda çalışmaya mani hali bulunmamak. (Kişilerin beyanı esas alınacaktır.)

12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecek personelin (7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere) nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı, başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)

 

13. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların belirlenmesini müteakip yapılacaktır.)

14. Müracaat edecek adaylarda son başvuru tarihi itibariyle 24/05/2023 tarihi itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (25/05/1988 ve sonraki doğumlular başvurabilecektir.)

B. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden "Erciyes Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya

"Kariyer Kapısı" https://isealimkariycrkapisi.cbiko.gov.ti' internet adresi üzerinden 10/05/2023-24/05/2023 tarihleri arasında alınacaktır.

2. Şalisen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumlann web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurululardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

5. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler Üniversitemiz web sayfasında duyurulacaktır.

6. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

7. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurulularından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösteril belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan 'Denklik Belgesi" alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.

 

9. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

10. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.

C. İSTİHDAM EDİLECEK BİRİM VE İSTENİLEN BELGELER

1. BP01 Büro Personeli; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilecektir.

2. DS01, DS02, DS03 Diğer Sağlık Personeli; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecektir.

3. DP01 Destek Personeli; Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde istihdam edilecek olup, başvuru esnasında adaylar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya yükseköğretim kuramlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen 'Hijyen" Sertifikası veya "Kurs Bitirme Belgesi" Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.

4. DP02 Destek Personeli; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme YönetmeliğiTıin 135. Maddesi kapsamında çalıştırılacaktır. Aranılan niteliklerde istenilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya yükseköğretim kuramlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen "Hastane Hizmetlisi" veya "Destek Hizmetleri" sertifikası Kariyer Kapısı Sisteminde ek dosya bölümüne yüklenecektir.

5. DP03 Destek Personeli; Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Mobilya Döşemeciliği dalında Ustalık Belgesi ve/veya Mesleki Yeterlilik Kurumandan onaylı "Mobilya Döşemecisi" alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi ve alanında en az 2 yıl deneyime ilişkin Çalışma Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.

 

7. DP05 Destek Personeli; Üniversitemiz Yapı işleri Teknik Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olup. Milli Eğitim Bakanlığı veya Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı, "Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü"veya 'Elektrik Tesisatçısı" alanlarının birinden Sertifika, Kurs Bitirme Belgesi, Ustalık Belgesi veya Mesleki Yeterlilik Belgesi Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.

8. DP06 Destek Personeli; Üniversitemiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ve Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Külli Eğitim Bakanlığı onaylı 'Bahçıvanlık" veya 'Peyzaj Bahçıvanlığı" sertifikası, Kurs Bitilme Belgesi veya bu alanların birinden Ustalık Belgesi Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.

9. DP07 Destek Personeli; Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Aşçı" Sertifikası, Kurs Bitirme Belgesi, Ustalık Belgelerinden bil i veya Mesleki Yeterlilik Kurumundan onaylı "Aşçı" Mesleki Yeterlilik Belgesi Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.

 

11. DP09 Destek Personeli; Üniversitemiz Veteriner Fakültesi ve Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi bünyesinde istihdam edilecektir. Aranılan niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı veya Yükseköğretim Kuramlarının Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından verilen "Hijyen" sertifikası Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.

12. DP10 Destek Personeli; Üniversitemiz Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde istihdam edilecek olup, aranılan niteliklerde belirtilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Sürü Yönetimi Elemanı"Kurs Bitirme Belgesi veya Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Verilen "Büyükbaş Hayvan Bakıcısı" Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "işletmelerde Hijyen" Kurs Bitirme Belgesi Kariyer Kapısı Sistemi ek dosya bölümüne yüklenecektir.

13. Destek Personeli unvanı kapsamında istihdam edilecek kişiler; Üniversitemiz birimlerinin hizmet sunumu alanına göre ve açık-kapalı alanların temizliği, basit bakım ve onarım, ısıtma, soğutma gibi iklimlendirme hizmetleri, bahçe bakımı ve düzenlenmesi, dağıtım ve taşıma gibi hizmetlerde çalıştırılacaktır.

 

olmak şartı aranmaktadır.

15. İlgili tüm pozisyonlarda atanacak adaylar atamalarının yapılmasına müteakip Üniversitemizin ilgili bilimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dahilinde ilgili mevzuat uyarmca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları halamından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.

2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir.

 

4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanmın eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.

5. KPSS'de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu dulumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

6. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.

 

 

7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereği 'İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kuramca tek taraflı olarak feshedilecektir.

10. Aranılan nitelikler ile ilanda belirtilen şartlara ilişkin tüm dokümanların asıl veya yetkili kuramca yapılmış tasdikli suretleri adayların atanmasına müteakip istenilecektir.

Ç. İLETİŞİM:

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.

 

D. DİĞER HUSUSLAR:

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kurama naklen tayini mümkün değildir.

2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.

3. Müracaat dokümanlarının incelenmesi işlemlerine bağlı olarak ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler