Telefon
WhatsApp
Kamuda çalışan 'güvenlik görevlileri' hakkında Danıştay'dan önemli karar!
300 X 250 Reklam Alanı

T.C.
DANIŞTAY
İKİNCİ DAİRE

Esas : 2017/4372
Karar : 2019/476
Tarih : 12.02.2019

Dava konusu istem : ..... ..... Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde koruma ve güvenlik şefi olarak görev yapan davacı tarafından, 2547 sayılı Yasanın 13/b-4 maddesi uyarınca, .... Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirilmesine ilişkin 10/08/2012 tarih ve 9409 sayılı işlemin iptali istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti : ..... İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararıyla; davalı Üniversitenin, Yalvaç ilçesinde bulunan eğitim birimleri için koruma ve güvenlik şefi ihtiyacı bulunduğu hususu açık ise de, bu ihtiyacın giderilmesi için hakkaniyet gereği tüm koruma ve güvenlik şeflerinin dönüşümlü olarak ve belli bir süre ile geçici olarak görevlendirilmesi gerekirken bu yapılmayarak, davacının koruma ve güvenlik görevlisi sayısı yeter sayıya ulaşıncaya kadar belli bir süre ile sınırlı olmaksızın görevlendirilmesi yolunda tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : ..... ..... Kampüsü'nde koruma ve güvenlik hizmetinin olması gerekenden daha az personelle sürdürüldüğü, personel ihtiyacı bulunduğu, davacının hizmet yılı itibariyle daha kıdemli olduğu, kampüste koruma ve güvenlik görevlisi sayısı yeterli sayıya ulaşıncaya kadar yapılan görevlendirmelerde süre kaydı konulmadığı, tesis edilen dava konusu işlemin hukuka ve mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVAPLARI : Cevap verilmemiştir.

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

..... ..... Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde koruma ve güvenlik şefi görevini yürüten davacının, Üniversite Rektörlüğü'nün 10/08/2012 tarih ve 9409 sayılı işlemi ile personel ihtiyacına binaen, süre belirtilmeksizin, 2547 sayılı Yasanın 13/b-4 maddesi uyarınca, .... Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirildiği anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT :

2547 sayılı Kanun'un 13/b-4. maddesinde, "Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek", rektörün görev yetki ve sorumlulukları arasında sayılmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Yukarıda belirtilen Yasa hükmü uyarınca Rektörün, Üniversiteye bağlı birimler arasında personel dengesinin sağlanması ve personel ihtiyacının karşılanması için kamu yararı ve hizmetin gereği gözetilmek suretiyle görevlendirme yetkisinin bulunduğu açıktır.

Davalı idarece dosyaya sunulan dilekçeler ve eklerinde, .... Meslek Yüksekokulu kampusü sınırları içerisinde iki adet Yüksekokulun daha eğitim-öğretim faaliyetine başlaması nedeniyle kampuste görevlendirilecek koruma ve güvenlik personeline ihtiyaç duyulması üzerine dava konusu işlemin tesis edildiği belirtilmiş olup, uyuşmazlık konusu işlemde; davacının görevlendirildiği birimde hizmetine duyulan ihtiyacın somut gerekçelerle ortaya konulduğu görülmektedir.

Bu durumda, kamu yararı ve hizmet gereği gözetilerek, söz konusu personel ihtiyacının karşılanması amacıyla tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen mahkeme kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun’un 49. maddesine uygun bulunan davalı idarenin TEMYİZ İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. Dava konusu işlemin, yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin ..... İdare Mahkemesi'nin 02/05/2013 günlü, E:2012/1185, K:2013/414 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar vermek üzere dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,

4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8'inci maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54'üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere 12.02.2019 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler