Telefon
WhatsApp
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı müfettiş yardımcısı alacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI İLANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığına giriş sınavı ile 7 (yedi)
Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek giriş
sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı, ilanın bundan sonraki kısmında
“İdare” olarak ifade edilmiştir.

1- YAZILI SINAV TARİHİ, SAATİ VE YERİ:

Giriş sınavının yazılı aşaması 05.02.2023 Pazar günü Saat: 10.00’da Kocaeli Kongre
Merkezinde (Yenidoğan Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No: 16, 41100, İzmit/KOCAELİ)
gerçekleştirilecektir.
Sınav tarihi ve/veya yerinin değiştirilmesi halinde bu durum, İdare’nin resmi internet
sitesinde (www.kocaeli.bel.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, Kariyer Kapısı Platformu
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sınav bilgilerini görüntüleyebilecektir.
2- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı giriş
sınavına başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartları taşıması gerekir:
2.1. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında
yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans (KPSS A Grubu) sonuçları esas alınmak kaydıyla
KPSSP48 puan türünden 70 (yetmiş) ve daha yukarı puana sahip olup başvuranlar arasında
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı 140 kişi içerisinde yer almak (son sıradaki adayla
aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilecektir).
2.2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
2.3. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını
doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.).
2.4. Eğitim süresi en az dört yıl olan; İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, Siyasal Bilgiler,
İşletme, Hukuk Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul
edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarının birinden mezun olmak.
2.5. Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle
ilgisi olmamak.
2.6. Görevini devamlı yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi
bulunmamak (Sınava başvuran adayların bu koşulu sağladığı kabul edilecek olup yazılı sınavda
başarılı olan adaylardan, sözlü sınavdan önce bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporu
istenecektir.).
2.7. Bu sınava en fazla bir defa katılmış olmak.
2.8. Müfettişlik karakter ve vasıflarını haiz olmak.
2.9. Süresi içerisinde başvuru yapmak.
3- SINAVA BAŞVURU İŞLEMLERİ:
3.1. Giriş sınavına başvurular, 09 Ocak 2023 - 19 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet
üzerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden sadece elektronik ortamda
yapılacaktır.
3.2. Sınav başvurusu, e-Devlet üzerinde ilgili alanların kaydedilmesi, adayların kendi el
yazısıyla hazırladığı özgeçmişin ve e-Devlet üzerinden çekilemeyen belgelerin sisteme
yüklenmesi suretiyle tamamlanacaktır.
3.3. Sınava şahsen, posta/kargo yoluyla veya e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
3.4. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son
güne bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
3.5. Adayların başvuru sırasında tamamlaması gereken belgeler, e-Devlet başvuru hizmeti
üzerinde ilgili kurumların hizmetinden otomatik olarak çekilecektir.
3.6. Adayların mezuniyet bilgilerinde hata/eksiklik varsa veya mezuniyet bilgileri
sistemden gelmediyse başvuru formunda ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini kendilerinin
girmeleri, diploma veya mezuniyet belgelerini (.pdf) ya da (.jpeg) formatında sisteme yüklemeleri
gerekmektedir.
Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, denklik gösterir belgelerini başvuru sırasında
(.pdf) ya da (.jpeg) formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi”
alanına yüklemeleri gerekmektedir.
3.7. Fotoğrafı e-Devlet sisteminden gelmeyen adayların, vesikalık fotoğrafının taratılmış
halini, başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru sırasında sisteme
yüklenecek vesikalık fotoğrafın; son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden
çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.
3.8. Milli Savunma Bakanlığının e-Devlet üzerindeki verilerinden gelen askerlik
bilgilerinde hata olan erkek adayların, herhangi bir askerlik şubesinden bilgilerini güncelledikten
sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
3.9. Adaylar, kendi el yazısıyla yazılmış özgeçmişlerinin taratılmış halini (.pdf) ya da
(.jpeg) formatında “Diğer Belgeleriniz” alanında ilgili bölüme yükleyeceklerdir.
3.10. Adayların başvuru sırasında İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birini tercih
ederek formda işaretlemesi gerekmektedir.
3.11. “İşleminiz Başarıyla Gerçekleşmiştir.” ibaresi görülmeyen başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işleminin tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmelidir.
3.12. Başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında; “Başvurularınız” ekranındaki
“Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular
“Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar
güncellemek isteyen aday; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan
“Başvuru Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et”
butonuna bastıktan sonra “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal
edebilecektir. İptal işlemi gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal
Edildi” uyarısı yer aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar
başvuru yapılabilecektir.
Başvuruların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde herhangi bir nedenle
değişiklik yapılamayacaktır.
3.13. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda yer alan hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden aday
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen aday, herhangi bir hak talep edemez.
3.14. İdare, e-Devlet sisteminden otomatik gelen ya da sisteme aday tarafından yüklenen
belgelerin asıllarını, başvuru veya sınavın her aşamasında adaylardan isteyebilir.
3.15. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav
sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve
haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
4- YAZILI SINAVA GİRECEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ VE İLANI:
Yazılı sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuran adaylar
arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan
başlamak üzere, belirlenen boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam 140 aday sınava girmeye
hak kazanacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle 140 ıncı sıradaki aday sayısının birden fazla
olması halinde, bu adayların tümü sınava alınacaktır.
Giriş sınavının yazılı aşamasına katılabilme şartlarını taşıyan adaylar, İdare’nin resmi
internet sitesinde (www.kocaeli.bel.tr) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
Adaylar, sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformunun (https://isealimkariyerkapisi.
cbiko.gov.tr) “Sınavlarım/Mülakatlarım” menüsünden ulaşabileceklerdir.
Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
5- GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, İÇERİĞİ VE KONULARI:
Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır. Müfettiş Yardımcılığı
sınavına girecek adaylar için yazılı ve sözlü sınav konuları aşağıdaki gibidir:
5.1. Hukuk
a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar ve Temel Hak ve Hürriyetler),
b) İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı,
c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları),
ç) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar),
d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),
e) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar),
f) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar),
g) Mahalli İdareler Hukuku (10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu, 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu).
5.2. İktisat
a) İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat),
b) Para, Banka, Kredi ve Finansal Yönetim,
c) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller,
ç) Türkiye Ekonomisi.
5.3. Maliye
a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları,
b) Kamu Maliyesi,
c) Bütçe,
ç) Türk Vergi Sistemi (Genel Esaslar).
5.4. Muhasebe
a) Genel Muhasebe,
b) Mali Tablolar Analizi.
5.5. Yabancı Dil
a) İngilizce,
b) Almanca,
c) Fransızca
Dillerinden birisi.
6- SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONRASI İŞLEMLER:
6.1. Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi ve Sözlü Sınava Çağrı
Müfettiş yardımcılığı yazılı sınavında her konu grubu için tam not 100 (yüz) puandır.
Yazılı sınavı başarmış olmak için yabancı dil dışında her konu grubu için alınan notun 50 (elli)
puandan ve tüm sınav konu gruplarının notlar ortalamasının 60 puandan aşağı olmaması gerekir.
Yabancı dil tam notu 100 puan olup başarılı sayılabilmek için notun 50 puandan aşağı olmaması
gerekir.
Yazılı sınav notlarının eşitliği halinde KPSS puanı yüksek olan adaya, KPSS puanlarının
da eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
Yazılı sınavda başarı gösteren adaylardan, alınacak müfettiş yardımcısı sayısının üç katı
kadar aday, başarı derecesine göre sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girecek olanların listesi
Teftiş Kurulu Başkanlığı ilan panosuna asılmak ve İdare’nin resmi internet sitesinde
(www.kocaeli.bel.tr) ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. İlanda ayrıca sözlü sınavın yapılacağı
yer, tarih ve saat belirtilecektir. Sonuç bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden de
görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
6.2. Sözlü Sınava İlişkin Hususlar
Sözlü sınavda; adayların genel olarak hukuki, iktisadi, mali ve kamu yönetimi bilgileri ile
zekâ, muhakeme, algılama ve ifade yeteneği, genel kültür, tavır, hareket gibi şahsi vasıfları
müfettişlik mesleğinin nitelikleri yönünden göz önünde bulundurulacaktır.
Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu üyelerinin her birinin 100 (yüz) tam
puan üzerinden verdiği notlar ortalamasının 70 (yetmiş) puandan aşağı olmaması şarttır.
6.3. Giriş Sınavının Sonucuna İlişkin Hususlar
Giriş sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır.
Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, alınacak müfettiş yardımcısı sayısından fazla olursa
giriş sınav notu üstün olanlar tercih edilecektir. Giriş sınav notunun eşitliği halinde; yabancı dil
notu üstün olan aday öncelik kazanacaktır. Bunlar da eşit ise, kura çekilecektir. Diğer adaylar için
sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Giriş sınavı sonuçları sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilerek, sonuçlar Teftiş
Kurulu Başkanlığı ilan panosuna asılacak ve İdare’nin resmi internet sitesinde
(www.kocaeli.bel.tr) ilan edilecektir. Adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu
üzerinden de görüntüleyebilecektir. Ayrıca giriş sınavını kazanan adayların adreslerine yazılı
tebligat yapılacaktır.
Sınav sonucunda, asıl adaylar belirlendikten sonra yedek adaylar da belirlenecektir. Asıl
adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da yasal süresi içinde göreve başlamayan
adayların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılacaktır. Atama için gelmeyen veya
ataması yapılıp da yasal süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış
hak sayılmaz.
Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
yapılacaktır. Atama işlemi, aday hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve arşiv
araştırmasının olumlu sonuçlanması halinde yapılacaktır.
7- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilan gününden başlamak üzere üç iş günü içinde, bir
dilekçe ile şahsen yapılır. İtiraz mercii, Teftiş Kurulu Başkanlığındaki Sınav Kuruludur. Teftiş
Kurulu Başkanlığı sınava ilişkin itirazları kesin olarak karara bağlayarak ilgilisine tebliğ eder.
8- DİĞER HUSUSLAR:
8.1. Yazılı sınavda uyulacak kurallar ve sınavın uygulanmasına ilişkin diğer bilgiler,
yazılı sınava katılmaya hak kazananların listesi ile birlikte İdare’nin resmi internet sitesinde
(www.kocaeli.bel.tr) duyurulacaktır.
8.2. Bu ilanda hüküm bulunmayan konularda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş
Kurulu Yönetmeliği ve İdare’nin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
8.3. Sınava başvuran tüm adaylar; İdare’nin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerini,
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Yönetmeliği hükümlerini ve yazılı sınavda uyulacak
kurallar ile sınavın uygulanmasına ilişkin diğer bilgileri kabul etmiş sayılır.
8.4. Sınavla ilgili her türlü bilgi 0262 318 15 70 numaralı telefondan alınabilir.
İlan olunur. 16021/1-1

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler