Telefon
WhatsApp
Paylaşımını silen memur ceza almaktan kurtulabilir mi?

Bir sendikanın genel sekreteri sosyal medyadan yaptığı paylaşımı iki gün sonra kaldırsa da disiplin cezasından kurtulamadı.

Yaptığı paylaşımın küfür, hakaret maksadı olmadığı, bir ya da iki gün içerisinde paylaşımı kaldırdığı, siyasi amaçlı paylaşım olmadığı, yaşadığı toplumda etik kurallarla ilgili paylaşım olduğu, paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, sendika yöneticisi olduğu, hakkında disiplin soruşturması yapılamayacağı, 17 Mart tarihli paylaşımının Aziz Nesin'in kitabından alınmış birebir paylaşım olduğu ve herhangi bir kişi ya da siyasi partiyi hedef almadığını iddia etse de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırıldı. Danıştay ise verilen disiplin cezasının uygun olduğuna hükmetti. İşte o Karar:

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2021/6253
Karar No : 2021/5854

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …'yı temsilen … Sendikası
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVALI) : … Büyükşehir Belediye Başkanlığı
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : …. İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: … Büyükşehir Belediyesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (o) alt bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali istenilmiştir.

 

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : İsnat edilen suçla ilgili bir disiplin soruşturması yapılması gerekirken sadece savunması alınarak disiplin cezası verildiği, 657 sayılı Kanun'un 127. maddesi uyarınca disiplin soruşturması yapılması yetkisinin zamanaşımına uğradığı, tarafına disiplin cezası verilmesini gerektirir bir suç işlemediği, işlemin hukuka aykırı olduğu, küfür, hakaret maksadı olmadığı, bir ya da iki gün içerisinde paylaşımı kaldırdığı, siyasi amaçlı paylaşım olmadığı, yaşadığı toplumda etik kurallarla ilgili paylaşım olduğu, paylaşımlarının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, sendika yöneticisi olduğu, hakkında disiplin soruşturması yapılamayacağı, 17 Mart tarihli paylaşımının Aziz Nesin'in kitabından alınmış birebir paylaşım olduğu, herhangi bir kişi ya da siyasi partiyi hedef almadığı, hukuka aykırı olarak verilmiş olan İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

 

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacının facebook sosyal paylaşım sitesinde yaptığı yorum ve paylaşımın siyasi amaçlı olduğu ve disipline aykırı bir eylem olduğu, fiilinin karşılığı ceza ile cezalandırıldığı, verilen kararın hukuk ve usule uygun olduğu, davacının itirazlarının yasal dayanaktan yoksun olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin 4. fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:.. sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 17/11/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler