Telefon
WhatsApp
Taşeron olarak çalışılan süre yıllık izinde dikkate alınır mı?
300 X 250 Reklam Alanı

Taşeron olarak çalışılan süre yıllık izne esas hizmet süresinde dikkate alınır mı?

Kamuda taşeron firma elemanı olarak geçen sürelerin bazı durumlarda yıllık izne esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınması mümkün olup, bu durumun memurun öğrenim durumuna, bulunduğu hizmet sınıfına ve firma elemanı olarak ifa ettiği hizmetin niteliğine göre değişkenlik gösterdiğini belirtmek isteriz.

Soru: Kamuda 2007-2011 arası 4 yıl süre taşeron firma elemanı olarak görev yaptım. 2001 yılında 4/B sözleşmeli, 2013 yılında ise kadrolu memur olarak atandım. Toplam sigortalı hizmet sürem 13 yıl. 30 gün yıllık izin hakkına sahip olabilmek için gerekli 10 yıllık hizmet süresinin hesabında kamuda taşeron firma elemanı olarak çalıştığım süreler dikkate alınır mı?

Cevap: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü, " Yıllık İzinlerin Kullanılışı" başlıklı 103 üncü maddesinde ise "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer...." hükmü yer almaktadır.

6 Haziran 2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 154 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde hizmet süresi ile ne kastedildiği açıklığa kavuşturulmuş, yıllık izin sürelerinin hesabında hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarının neler olduğunu belirleme konusundaki kriter ise mülga 217 sayılı KHK kapsamıdır. 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 217 sayılı KHK'yi yürürlükten kaldırmış olsa da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 30. maddesinde mevzuatta yapılan atıflar bakımından 217 sayılı KHK'nin 2. maddesinin uygulanmasına devam olunacağı hükme bağlanmıştır. Yani mülga 217 sayılı KHK'nin kamu kurum ve kuruluşları tasnifinde kullanılan 2. maddesi halen yürürlükte olup, bu tasnife göre özel bütçeli kurum olan üniversiteler kamu kurum ve kuruluşu sayılmaktadır.


Taşeron firma elemanı olarak üniversitede çalışılan süre ise kamu kurum ve kuruluşunda geçmiş gibi değerlendirilecek midir? Bir kamu kurumunda çalışılmasına ve o kurumun hizmetlerinin yerine getiriliyor olmasına karşın kişi nihayetinde bir şirket elemanıdır ve işvereni özel şirkettir. Başka bir ifadeyle taşeron firma elemanı özel sektör çalışanı statüsünde olup bu şekilde çalıştığı süreler kamu kurum ve kuruluşlarında geçmiş sayılamaz. 154 Seri No. lu Tebliğde geçen kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süresiyle kastedilen kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışılan süredir. Burada statü ayrımı yoktur, kişi işçi statüsünde olsa bile kurum kadrosunda çalışıyor ise bu süreler 10 yılın hesabında dikkate alınacaktır.

Diğer taraftan, yine Tebliğde yer alan, "kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet süreleri ibareleri" gereğince özel sektörde de olsa çalışılan sürelerin bir kısmı bazı durumlarda kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde değerlendirilmektedir. Devlet memurlarının memuriyet dışındaki çalışmalarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi bir yasa hükmüne dayanmak zorundadır. 657 sayılı Kanunun 36. maddesinin "Ortak Hükümler" başlığı altında düzenlenen (C) fıkrasında; memuriyet dışında geçen hangi nitelikteki hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda örneğin, Teknik Hizmetler Sınıfı, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına girenlerin özelde çalıştıkları sürelerin belli bir oranı kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin belirlenmesinde dikkate alınmaktadır.

Örneğin memurun Teknik Hizmetler Sınıfı kapsamında olması ve memuriyetten önce mesleğine uygun olarak taşeron firma elemanı olarak çalışması halinde bu şekilde çalışılan sürelerin dörtte üçü kazanılmış hak aylığında dolayısıyla yıllık izne esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınacaktır.

Sonuç olarak, kamuda taşeron firma elemanı olarak geçen sürelerin bazı durumlarda yıllık izne esas hizmet süresinin tespitinde dikkate alınması mümkün olup, bu durumun memurun öğrenim durumuna, bulunduğu hizmet sınıfına ve firma elemanı olarak ifa ettiği hizmetin niteliğine göre değişkenlik gösterdiğini belirtmek isteriz.

sgkrehber/ÖZEL

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler