Telefon
WhatsApp
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 143 sözleşmeli personel alacak
300 X 250 Reklam Alanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde (Giderleri Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazctc'dc yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 143 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

 

 

 

 

l.A-GENEL ŞARTLAR:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, f) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

l.B-DİĞER ŞARTLAR (Tüm pozisyonlar için)

- İlanda belirtilen şartları taşımak

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu ve benzeri engelleri (ruhsal-fiziksel) bulunmamak,

- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe) çalışmayı kabul etmek,

- Herhangi bir engelli raporu olmamak.

- Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmayı kabul etmek (Tüm pozisyonlar için)

-Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.

-Ortaöğretim mezunları için 2022 sınavı P94 puanı,

-Önlisans mezunlan için 2022 sınavı P93 puanı,

-Lisans mezunlan için 2022 sınavı P3 puanı değerlendirilecektir.

l.C-KORLMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR (*)

- İlanda belirtilen şartlan taşımak.

 

- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il/ilçe) iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde /nöbet usulüyle çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek.

- Son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış olmak.

-5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartlan taşımak.

-5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başan ile tamamlamış olmak.

-Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

-Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması, Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu istenecektir.)

-Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

-Kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10'ten fazla, 15'den az olmamak.

-Erkeklerde 170 cm'den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10'ten fazla, 15'den az olmamak.

 

- Boy/kilo ölçümü kamu sağlık kuramlarında yaptırılacak olup alınacak belge başvuru belgelerine eklenecektir.

2. ONLİNE BAŞVURADA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER

a. Diploma/Mezuniyet Belgesi (diploma/mezuniyet belgesi ön ve arka yüzü veya karekodlu e-devlet kapısı çıktısı)

b. KPSS Sınav Sonuç Belgesi

c. Adli Sicil Durum Belgesi (e-devlet kapısından oluşturulmuş belge)

d. Başvurulan unvanda isteniyor ise çalıştığı kuramlardan alınacak çalışma deneyimini gösterir onaylı belge

e. SGK Hizmet Dökümü (barkodlu e-devlet kapısı çıktısı)

f. Korama ve güvenlik görevlisi pozisyonları için sağlık kuramlarından alınan boy/kilo belgesi

g. Korama ve güvenlik görevlisi pozisyonları için özel güvenlik kimlik kartı veya özel güvenlik eğitim sertifikası h. Kimlik Kartı Sureti

3. BAŞVURU YERİ, SEKLİ VE DİĞER HUSUSLAR

Başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Üniversitemizin basvuru.gop.edu.tr adresinden online olarak yapılacaktır (başvuru son günü saat 17.00'ye kadar). Şahsen ve posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sistemden istenilen bilgi ve belgelerini yüklediğinde başvuru tamamlanarak başvuru aday numarası oluşacaktır. Başvuru süresince güncelleme yapılabilecek olup eksik veya yanlış bildirimlerde sorumluluk adaya aittir. Korama ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına atanmaya hak kazanılması halinde adayların boy ve kilo ölçümü Üniversitemiz bünyesinde tekrar yapılacak olup başvuru şartını sağlamadıkları anlaşılanların atama haklan iptal edilecektir.

 

 

4. Gerçeğe aykın belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

5. 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"

6.İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

Puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç on (10) iş günü içerisinde http://www.gop.edu.tradresinden ilan edilecektir. Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonu kadar aday asıl diğer başvuranlar yedek olarak belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartlan taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, aynca tebligat yapılmayacaktır.

Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav sonucunun http://www.gop.cdu.tr internet adresinden ilanında belirtilen süre içerinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62'nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

Ankara Nöbetçi Eczaneler